આ અમદાવાદ ના ટ્રાફિકમા

March 7th, 2011
અમદાવાદના ટ્રાફિકમા આવા જવાનું રહે છે,ક્યારેક ડાબે તો ક્યારેક જમણેથીકટમારવાનું રહે છે;
પેલોઘુસ મારે એની પેલા ઘુસી જવાનું રહે છે,કોક ના ડોડા, તો કોક ની ગાળો ખાવાનું રહે છે;
ઓલ્યા ટ્રાફિક પોલિસની બાજ નજરથી બચવાનું રહે છે,અને પકડાઈ ગયા તો ૫૦ નહિ ૨૫ એવોતોડકરવાનું રહે છે;
BMW ના રોલા જોઇને સાલુ પસ્તાવાનું રહે છે,મજૂરી કરતા સાઈકલ સવાર પર દયા ખાવાનું રહે છે;
ધુમાડા કાઢતા રમકડાઓથી નારાજ થવાનુ રહે છે,જેનું કારણ મોટે ભાગે તારાથી દુર થવાનું રહે છે;
રુચિકર તારી વાતોમાં ખોવાઈ જવાનું રહે છે,પ્રાણપ્રિયે તારી આંખોમાંથી અમૃત પીવાનું રહે છે;
કાળી અંધારી રાતમા મૃગજળના મોતી શોધવાનું રહે છે,ભાર્ગવને કાળાં માથાઓની ભીડમાં, બસ માણસ શોધવાનું રહે છે;
અમદાવાદ ના ટ્રાફિકમા
- ભાર્ગવ દવે

Popular Posts