વિચારો નું વાવેતર

વિચારો નું વાવેતર

April 10th, 2011

આવો ને કરીએ વિચારો નું વાવેતર
તારા મારાના શેઢા ને ઉખાડી
અખંડ ભુમિમા કરીએ પ્રેમબીજ નું વાવેતર
અંગુઠા ને દાંતથી કિટા સૌને કરીયા
ટચલી આંગળીઓથી આંટીમારી
આવો ને કરીએ ભાઇબંધી નું વાવેતર
જુઠડા ચહેરા ઓઢી સાયામાયા બહુ રે મળીયા
મારા-તારા માં રમતો એકજ નટવર જાણી
આવો ને કરીએ નિખાલસતા નું વાવેતર
સમયજળ વહી જાય વ્યર્થ વાતોમાં
હાલો ભેરુ ભેગા થઇ પાણી વાળવા જઇએ
આવો ને કરીએ શ્રમબીજ નું વાવેતર
ઉભા પાક ચરવા આવે તૃષ્ણાની ગાયો
કાવાનો કોટો ચડાવી રાતભર વાહુ કરીએ
આવો ને કરીએ જાગરણબીજ નું વાવેતર
ત્રણ પાણાનો ચુલો બનાવી
ધુધરી બાફી તૃપ્તી ની સોડમ લઇએ
આવો ને કરીએ સંતોષબીજ નું વાવેતર
- ધર્મેશ હિરપરા

Popular Posts